Nieodpłatna pomoc prawna

Informacje na temat darmowej pomocy prawnej można uzyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości poświęconej temu zagadnieniu poprzez specjalnie przygotowany portal:

Informację o lokalizacji i godzinach funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Leżajskiego oraz inne niezbędne informacje związane z nieodpłatną pomocą prawną można znaleźć na stronie Starostwa Powiatowego w Leżajsku pod następującym linkiem:

KOMUNIKATY w związku z zagrożeniem COVID - 19 

Podstawowe informacje

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( tekst jednolity Dz.U.2017.2030 z późn. zm.) określa zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także zasady realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub,
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których  mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
 2. porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 3. nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna pomoc prawna (NPP) i mediacja oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (NPO) na terenie powiatu leżajskiego będą udzielane w następujących lokalizacjach w roku 2020:

 1. LeżajskMiejskie Centrum Kultury w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 65, czynny od poniedziałku do piątku
  w godz. od 8.00 do 12.00

  (pomoc prawna udzielana będzie w formie nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) i mediacji. Punkt obsługuje Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu)
   
 2. Leżajsk - Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 65, czynny od poniedziałku do piątku
  w godz. od 12.00 do 16.00,

  (pomoc prawna udzielana będzie w formie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO) i mediacji. Punkt obsługuje Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu)
   
 3. Nowa SarzynaUrząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, 37-310 Nowa Sarzyna, ul. Kopernika 1, czynny w poniedziałki
  w godz. od 11.30 do 15.30 oraz w  czwartki w godz. od 8.00 do 12.00,

  (pomoc prawna udzielana będzie w formie nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) i mediacji przez radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radów Prawnych w Rzeszowie)
   
 4. Grodzisko Dolne -  Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym, 37-306 Grodzisko Dolne 12A, czynny w środy w godz. od 11.00 do 15.30 
  oraz w piątki w godz. od 8.00 do 12.00,

  (pomoc prawna udzielana będzie w formie nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) i mediacji przez adwokata wskazanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie oraz przez radcę prawnego wskazanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie)
   
 5. Kuryłówka - Urząd Gminy w Kuryłówce, 37-303 Kuryłówka 527, czynny we wtorki w godz. od 9.00 do 13.00,
  (pomoc prawna udzielana będzie w formie nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) i mediacji przez adwokata wskazanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie)

  Rejestracja: Aby uzyskać pomoc w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy dokonać wcześniejszej rejestracji pod numerem telefonu (17) 240 45 30 lub poprzez e-mail: powiat@starostwo.lezajsk.pl 
   

  Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail:  powiat@starostwo.lezajsk.pl 

  Osobom, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. za pośrednictwem telefonu lub Internetu. Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym przy rejestracji.

RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Leżajsku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2016-07-20 14:18
Opublikowany przez: Daniel Sajdyk
Aktualizowany dnia: 2020-04-07 14:04
Aktualizowany przez: Daniel Sajdyk
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 4 472