Dostępność

Wstęp Deklaracji

Sąd Rejonowy w Leżajsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 848). Trwają prace w zakresie dostosowania zawartości strony do wymagań ustawy. Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (poziom AA)
  • Section 5082

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Daniel Sajdyk, adres poczty elektronicznej: web@lezajsk.sr.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Data publikacji strony internetowej oraz jej ostatniej istotnej aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015.05.12
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.19

Informacja o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny i informacji uzyskanych od producenta strony.

Dane teleadresowe ze wskazaniem danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej w zakresie dostępności cyfrowej

Sąd Rejonowy w Leżajsku
ul. A. Mickiewicza 47
37-300 Leżajsk
e-mail: sekretariat@lezajsk.sr.gov.pl
tel. +48 17 2405 300


Osoba odpowiedzialna: Daniel Sajdyk
e-mail: web@lezajsk.sr.gov.pl
tel. +48 17 2405 340

lub

Konrad Magdoń
e-mail: konrad.magdon@lancut.sr.gov.pl
tel. +48 17 2242 338

 

Dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych

Do Sądu Rejonowego w Leżajsku prowadzą dwa wejścia:

  • od strony A. Mickiewicza wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe za którymi znajdują się schody prowadzące do kolejnych – przeszklonych drzwi.
  • od strony H.Kołłątaja wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz dzwonek przyzywający pracownika Biura Podawczego. Bezpośrednio po wejściu istnieje możliwość skorzystania z platformy transportowej dla wózków inwalidzkich udostępniającej osobom niepełnosprawnym wszystkie kondygnacje sądu. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w piwnicy sądu.

Budynek posiada piwnicę, parter, I i II piętro. Po wejściu do budynku sądu wszystkie osoby kontrolowane są przez pracowników ochrony pod kątem wnoszenia do budynku przedmiotów niebezpiecznych. Wykorzystywane są: bramka do wykrywania metali, ręczny wykrywacz metali, inspekcyjny skaner rentgenowski RTG do skanowania bagażu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Nie jest dostępna

Informacja o możliwości powiadamiania o braku dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaką stronę internetową lub jej część chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Leżajsku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2020-09-21 22:16
Opublikowany przez: suadmin
Aktualizowany dnia: 2023-01-18 14:33
Aktualizowany przez: suadmin
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 1 021